Změny území

Katedra urbanismu a územního plánováníČVUT

O projektu

Tyto  stránky vznikly jako jeden z výstupů doktorského studijního grantu SGS11/104/OHK1/2T/11 Studentské grantové soutěže ČVUT na podporu řešení projektu „Změny ve struktuře využívání území a související negativní jevy" v letech 2011-2012.

Projekt je řešen na ČVUT v Praze, Fakultě stavební, Katedře urbanismu a územního plánování (k127). Navrhovatelem projektu byl Ing. Pavel Holubec, řešitelský tým tvoří doktorandi a zaměstanaci katedry. Grant byl udělen i na další období SGS13/117/OHK1/2T/11 (2013-2014), navrhovatelem je nyní Ing. arch. Daniela Šovarová a řešitelský tým zůstal téměř ve stejném složení.

Klíčovým tématem webu je území, jeho teoretické pochopení, širší souvislosti ale i praktické způsoby, jimiž lze do struktury i charakteru území zasahovat tak, aby bylo využíváno udržitelně, spravedlivě a racionálně.

Stránky jsou postupně doplňovány o vybrané výsledky vědecké činnosti řešitelů, studijní podklady, informace o nejrůznějších s územím souvisejích akcích a o odkazy na tematicky příbuzné weby.

Anotace projektu

Proces modernity, jehož aktuální fázi charakterizují například termíny: globální metropole, reflexivní modernita, či společnost sítí, vede ke změnám ve struktuře využívání území, ale též k mnoha negativně vnímaným jevům, jako např. suburbanizace, vznik brownfields a nešetrné využívání krajiny.

Tyto změny jsou považovány za integrální součást procesu modernity a úzce souvisí se změnami v managementu území, s budováním a využíváním dopravně-technických sítí, ale i se stále se zvětšujícím významem environmentálních aspektů. Cílem grantu je přispět k pochopení procesů, utvářejících naše hmotné životní prostředí, demonstrovat to na konkrétních příkladech a zároveň navrhovat systematická řešení negativních jevů.

Nejdůležitější výstupy projektu