Změny území

Katedra urbanismu a územního plánováníČVUT

Conceptualizing the Territory as an entanglement of material and social reality

Pavel Holubec . Conceptualizing the Territory as an entanglement of material and social reality. In Founding Territorial Sciences / Fonder les sciences du territoire, proceedings . École Nationale Supérieure de Chimie . 2011. pp. 205-210

Originální text

Český abstrakt

Článek usiluje o teoretické uchopení území, čímž hodlá přispět k založení vědy o území (territorial science). Území je to, co spojuje lidi s jejich životní prostředím, je to unikátní, sociálně a materiálně vyprodukovaná 'ekologická nika', stejně jako 'sociální prostor' skupiny lidí, definovaných jejich území identitou. Území je strukturou, ztělesněnou v realitě, která 'žije' lidských myslích stejně jako ve společenských praktikách. Území má podpůrnou infrastrukturu sdílených pravidel, kódů a standardů, stejně jako síť materiálních a informačních toků, na nichž je jeho existence závislá. Specifickým územním komunikačním kódem je kultura, která jde ruku v ruce s územní identitou. Rozsah sdílených územních praktik a kódů v různých dimenzích environmentálního prostoru vymezuje hranice území. Pravidla a brány do území jsou vynucována a chráněna hrozbou 'teroru' vůči těm, kdo tam nepatří.

English abstract

The paper strives to theoretically grasp the territory and this way contribute to the foundation of territorial science. Territory is conceptualized as that what links people and their environment. It is a unique, socially and materially constructed or produced 'ecological niche' and at the same time 'social space' of a group of people, defined by their territorial identity. Territory is a structure that is embodied in reality and that 'lives' in people's minds as well as in their practices. It has an underlying infrastructure of common rules or codes and of network of material and informational flows. The specific communication code of the territory is the culture that comes with its defining identity. The extent of shared territorial practices and codes in various dimensions of environmental space delimits the boundaries of the territory. But rules, boundaries and gates to the territory are also enforced by a threat of 'terror' against those that do not belong there.

titulní obrázekKomentáře (0)

Komentáře

AutorE-mail