Změny území

Katedra urbanismu a územního plánováníČVUT

Reflexivita v území: od elementárního urbanismu k větší udržitelnosti

Pavel Holubec . Reflexivita v území: od elementárního urbanismu k větší udržitelnosti. In Voda a krajina 2011 . České vysoké učení technické v Praze . 2011. pp. 59-66 . ISBN 978-80-01-04876-4

Originální text

Český abstrakt

Území je koncept, jenž je třeba hlouběji teoreticky promyslet. Zde ho pojímáme jako propletenec fyzické a sociální reality a blízký významu lidské ekologické niky. Reflexivita v území je koncept, založený na pojmu reflexivní modernita Ulricha Becka a použitý v územních souvislostech. Po tomto obecnějším úvodu je představen a kriticky prodiskutován přístup Romana Kouckého k územnímu plánování v Česku, formulovaný v knize Elementární urbanismus. Některé klíčové návrhy jsou dále rozvinuty, zejména koncept "První čáry", oddělující urbanizované území od krajiny, ale i návrhy na radikální zjednodušení celého územně-plánovacího procesu. Území je navrženo rozdělit do následujících odlišně pojatých, odlišně spravovaných a v různých měřítkách vyhotovených částí: 1) urbanistické plány, 2) krajinné plány a 3) plány přírodních území. Klíčovou územně-plánovací úlohou je vymezení hranic, zejména hranic nejrůznějších plánů.

English abstract

Territory is a concept that needs deeper theoretical development. Here is taken as an entanglement of physical and social reality and rather close to the meaning of the human ecological niche. Territorial reflexivity is a concept developed from Beck's reflexive modernity and applied to the territorial issues. Later on is introduced and critically discussed the approach by Roman Koucky towards territorial planning in Czechia, spelled in his book Elementary Urbanism. Some of his key proposals are developed further, especially the concept of 'First line' dividing urban areas from the landscape and the radical simplification of the planning process. It is proposed to split the territory (territorial plans, masterplans) into differently managed and scaled 1) urban plans, 2) landscape plans and 3) plans of preserved territories. Key planning issue is the delimitation and negotiation of borders, especially the borders of different plans.

titulní obrázekKomentáře (0)

Komentáře

AutorE-mail