Změny území

Katedra urbanismu a územního plánováníČVUT

Koncept území v globálně provázaném světě a jeho přínos pro trasformaci sídel a veřejné infrastruktury směrem k větší udržitelnosti

Pavel Holubec. Koncept území v globálně provázaném světě a jeho přínos pro trasformaci sídel a veřejné infrastruktury směrem k větší udržitelnosti. In Udržitelná sídla, sborník příspěvků z mezinárodního workshopu. . Český svaz ochránců přírody Veronica . 2011. pp. 10-24 . ISBN 978-80-87308-16-5

Český abstrakt

Koncept udržitelnosti je spojen s vědomím limitů a s jejich dodržováním. Moderní sídla jsou však závislá na prostorově vzdálených zdrojích, jež obyvatelé ani zdaleka nemají pod kontrolou. Dokonce i vymezení rozsahu sídla se dnes stává obtížnou úlohou. Nejde při tom ani tak o hranice zástavby či hranice administrativní, ale o hranice systémové: kde a jak měřit toky zboží či energie, které do sídla přicházejí a odcházejí? Na jaké úrovni a jak stanovit ony limity, jež je třeba dodržovat? V diskusi nad těmito otázkami vyjdeme z konceptů územní identity, sociálního prostoru a ekologické niky a poukážeme na důležitost vymezení třech základních hranic v území: hranice sídel, hranice veřejného prostoru a hranice přírodních území. Rozvineme též koncept hluboce založené infrastruktury, založený na sociálních praktikách, hodnotách, standardech či kódech, které jsou v základu veškeré složitější infrastruktury.

English abstract

The concept of sustainability is closely linked to the concept of limits and an adherence to them. But modern cities are depenedent on spatially distant resources that their inhabitants do not controll. Even delimitation of the extent of a city is nowadays complicated task. It is not about borders of build-up area or administrative boundaries but about systems boundaries: where and how to measure the streams of commodities or energy that flows in and out of the city? On which level and how to set the limits that needs to be adhered to. In order to discuss these questions we are going to start with the concepts of territorial identity, social space a and ecological niche and point to the significance of three elementary boundaries in territory: of cities, of public spaces and of natual areas. We are going to develop also the concept of deep infrastructure, based on social practices, values, standards and codes that is indeed foundational for all the more elaborate infrastructures.

titulní obrázekKomentáře (0)

Komentáře

AutorE-mail