Změny území

Katedra urbanismu a územního plánováníČVUT

Infrastructure of Sustainability

Pavel Holubec. Infrastructure of Sustainability. In Workshop W3-2011.Proceedings of Workshop W3 - 2011/ Sborník příspěvků . České vysoké učení technické v Praze . 2011. pp. 104-109 . ISBN 978-80-01-04948-8

Český abstrakt

Území je propletencem sociálních a materiálních konstrukcí. Infrastruktura je tím, co vytváří a udržuje moderní společnosti v chodu a funkční. V článku je představen koncept hluboce založené infrastruktury, sestávající z jazykových rozlišení, sociálních praktik, pravidel, kódů a stadardů. Tato hluboce založená infrastruktura představuje základ pro zjevnou (hmotnou) infrastrukturu, kterou moderní společnosti budují za účelem upevnění sebe sama ve svém území. Moderní společnost se v posledních posledních několika stoletích nacházela ve fázi růstu (expandovala po celé Zeměkouli) a ten se nyní blíží svému klimaxu, a proto se blíží přechod k udržitelné fázi. Aby byl tento přechod uskutečnitelný, je navrženo zaměřit se právě na proměnu infrastruktury růstu směrem k infrastruktuře uržitelnosti. Proto se článek zaměřuje na vybrané charakteristiky a rozlišení těchto dvou typů hluboce založené infrastruktury.

English abstract

Territory is entanglement of social and material constructions. Infrastructure is that what makes and keeps the modern societies running and functional. There is introduced the notion of deep infrastructure made of language distinctions, social practices, rules, codes and standards. This deep infrastructure lays basis for an overt (material) infrastructure that modern societies build in order to solidify themselves in their territory. It is proposed that over past several centuries, modern society was in a growth phase (while it expanded into the whole globe) which is reaching its climax and therefore the transition into the sustainable phase is at hand. It is argued that in order to make this transition, the change of the infrastructure of growth towards the infrastructure of sustainability is needed and some key characteristics and distinctions are proposed.

titulní obrázekKomentáře (0)

Komentáře

AutorE-mail