Změny území

Katedra urbanismu a územního plánováníČVUT

Inteligentní města, budovy a regiony

Vladimír Matuš. Inteligentní města, budovy a regiony. In Perspektivy území: udržitelné vazby, střety a rozvoj. ČVUT v Praze, Fakulta stavební. 2012. 74-96. ISBN: 978-80-01-05124-5

Český abstrakt

Výchozím bodem našich úvah je skutečnost, že současný vztah přírody a člověka je neudržitelný. Není to jenom problém etický nebo estetický. Je to problém pokračování nebo zániku lidského života. Žijeme na samém pokraji únosnosti naší planety. Nezbývá nám než formulovat novou smlouvu s přírodním prostředím. Veškeré pokusy začlenit člověka a jeho aktivity harmonicky do přírodních systémů se staly karikaturou původního úmyslu. Technologie vytvořila separátní umělé ekologie, které jsou neslučitelné s ekologiemi přírodními. S touto skutečnosti je třeba se smířit. Nedávný vývoj technologie nám ale dává naději, že naše soužití s přírodou bude možné podstatně změnit. Pokročilá technologie je naší jedinou nadějí, zároveň však veškeré úvahy o její úloze a o budoucnosti lidstva musí vycházet ze znalosti přírody a jejích mechanismů. Inspirativní jsou koncepty „biomimicry" a „biome". Pokročilé distribuční a komunikační sítě sice přináší vysokou životní úroveň, ale za cenu vysoké zranitelnosti. A proto musíme rozvíjet strategie jak této zranitelnosti čelit a zaměřit se na autonomizaci jednotlivých součástí a sub-systémů, což obsahuje i koncept resilientních měst. Nezapomínejme také, že jakékoliv závěry z našich úvah musí být měřeny svojí „užitečností", tj., jak ovlivní, nebo pomohou každodenní rutinní činnosti.

English abstract

Our point of departure is a fact that current relation of nature and mankind is unsustainable. It is not only ethical or esthetical problem. It is a problem of continuation or extinction of human life. We live on the very limits of our planet and we have no other option than to lay down a new covenant with environment. All attempts to incorporate man and its activities harmoniously into natural systems became caricature of the original intention. Technology created separate artificial ecologies that are incompatible with natural ecologies and we have to accept it. But recent technological developments give us hope that our living together with nature can be substantially changed. Advanced technology is our only hope but at the same time, all thinking about its role and about the future of mankind must acknowledge the knowledge of nature and its mechanisms. There are inspiring concepts of „biomimicry" and „biome".
Advanced distribution and communication networks bring us high living standards, but at the price of higher vulnerability. Therefore, we need to develop strategies that address this vulnerability and focus on autonomization of individual components and subsystems - all of which is a part of the concept of „resilient cities". In the end, we need to remember that any conclusions from our debates must be measured by their „utility", that is, how do they influence or help everyday routine activities.

titulní obrázekKomentáře (0)

Komentáře

AutorE-mail