Změny území

Katedra urbanismu a územního plánováníČVUT

Struktura osídlení (nejen) České republiky

Martin Říha. Struktura osídlení (nejen) České republiky. In Perspektivy území: udržitelné vazby, střety a rozvoj. ČVUT v Praze, Fakulta stavební. 2012. 11-21. ISBN: 978-80-01-05124-5

Český abstrakt

Současná sídelní struktura ČR je dynamickou výslednicí historického vývoje a jeho etapy se do ní v různých místech v různé míře vepsaly. Toto struktura je determinovaná mnohými přírodními i lidmi utvářenými faktory a je jednak územně diferencovaná, jednak mnohovrstevná, takže pro nás územní plánovače a urbanisty je důležité v každém konkrétním úkolu nejdříve prostudovat a pochopit tuto historii a umět oddělit to, co je hodno ochrany, zachování či změny pro nové funkce od toho, co se přežilo.
Článek nastiňuje vývoj osídlení v ČR od jeho počátků až po současnost. Vyzdvihuje období intenzivního rozvoje měst a proměn krajiny, ale poukazuje i na dosud nerealizované možnosti, o nichž se v těch či oněch plánech v nedávné době uvažovalo. Například Zpráva o stavu a možnostech území České republiky, zpracovaná Terplanem, nahlížela na ČR jako na průnik a žádoucí komplementární doplňování se dvou odlišných subsystémů využití území: antropogenního a přírodního. Dalším příkladem jsou Pardubice, které mají ideální polohu pro zřízení univerzálního dopravního logistického, skladového a překladového terminálu, což by umožnilo mnohem efektivnější zapojení ČR do globální ekonomiky.

English abstract

Contemporary structure of settlement of Czech Republic is a result of dynamic historical development and its stages are inscribed in it differently in different places. This structure is determined by various natural and man-made factors and is territorially differentiated as well as multilayered. The task for us, urbanists and planners, is to study and understand this history and on this basis be able to distinguish what is stable, what is valuable and in need of preservation, what can changed or adapted for new functions and what is no longer of any use or value.
The paper sketches the development of settlement of Czech Republic from its beginnings until today. Highlighted are the epochs of intensive development of cities and of major changes in landscape. The paper points also to the possibilities that were incorporated into the recent plans but never realized and almost forgotten. For example the Report of the State and Possibilities the Territory of Czech Republic, elaborated by Terplan, grasped the territory of Czech Republic as an intersection and complementation of two separate territorial subsystems: man-made and natural. Another example is a city of Pardubice that lies on a place that is ideal for the development of universal transport, logistic, warehousing and transshipment facility, which could enable much more efficient connection of Czech Republic to the global economy.

titulní obrázekKomentáře (0)

Komentáře

AutorE-mail