Změny území

Katedra urbanismu a územního plánováníČVUT

Global Metropolises and Human Scale Development

Pavel Holubec. Global Metropolises and Human Scale Development. In Workshop 2011. České vysoké učení technické v Praze. 2011

Originální text

Český abstrakt

Cílem článku je přispět k propojení výzkumu, úvah a konkrétních akcí v oborech, které se zabývají globalizovanou urbanizací, ekonomií či governancí, s rozvojem v lidském měřítku. Stručně řečeno, propojit rozvoj území a především měst s potřebami obyvatel. První část článku nastiňuje obraz moderního, urbanizujícího se světa na přelomu milénia: světa, který je globální propojený sítí globálních metropolí, zodpovědných za neustále rostoucí ekologickou stopu moderní civilizace. Druhá část článku představuje koncepci základních lidských potřeb Manfreda Max-Neefa - kterou lze považovat za uskutečnitelnou a praktickou cestu z moderní krize. Základní lidské potřeby jsou užitečný koncept: (a) demokratický nástroj pro diagnózu rozsáhlejších a komplexnějších problémů, (b) pro identifikaci nejzávažnějších problémů či kolektivních cílů a (c) pro zhodnocení splečenských přínosů zrealizovaných projektů.

English abstract

The intention of this article is to link the thinking, research and action in the fields that deals with globalized urbanization, economy or governance with the area of human scale development. Put differently, to connect the development of the territory and especially of cities to the needs of people. The first part sketch the picture of the modern urbanizing world at the turn of the second millenium: a world that is globally interconnected via the network of global metropolises that are responsible for the ever growing ecological footprint of the modern civilization. Second part introduces the concept of fundamental human needs and human scale development - which is seen as a possible and practical way out of the modern crisis. Fundamental human needs are seen as a useful concept: (a) democratic tool for diagnosis of wider a more complex problems, (b) for a specification of most pressing issues or collective goals and (c) for an assessment of realized solutions.

titulní obrázekKomentáře (0)

Komentáře

AutorE-mail