Změny území

Katedra urbanismu a územního plánováníČVUT

Zdroje financování obnovy venkovských brownfields

Ing. Petr Tomíček. Zdroje financování obnovy venkovských brownfields. 2011

Český abstrakt

Na celém území České republiky, zvláště pak ve venkovském prostoru, často narazíme na objekty, které již na první pohled můžeme označit slovem ´brownfield´. Patří sem drobné vesnické statky, usedlosti, fary, bývalé školy, kulturní domy ale i mlýny, kostely či kaple. Nedostatek finančních prostředků na jejich obnovu je vlastně jednou z příčin vzniku samotného brownfieldu a zároveň důsledkem trvání tohoto stavu. Příspěvek podává informaci o možnostech financování obnovy venkovských brownfields ze zdrojů domácích(ČR) a zahraničních (EU, EHP) a přibližuje výhody spolupráce veřejného a soukromého sektoru(PPP). Dále uvádí příklady úspěšných projektů, jejichž realizace byla podpořena z fondů Evropské unie.

English abstract

There are many buildings in the Czech republic, especially in rural areas, which can be described by the word 'brownfield'. We are talking about small rural farms, homesteads, rectories, school buildings, cultural centers as well as mills, churches and chapels.
Lack of funds for their restoration is cause and duration of this state.
This contribution provides information on how to finance the reconstruction of these buildings by domestic(CR) and international resources, and explains
benefits of public-private partnership (PPP).

In addition, provides examples of successful projects, whose implementation was supported by European Union funds.

 

Komentáře (0)

Komentáře

AutorE-mail